Voor het laatst herzien op 27-03-2024.

Artikel 1. Algemeen

Hieronder vind je de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van bonbosch gevestigd in ’s-Hertogenbosch, onder Kamer van Koophandel onder nummer 86007920 en btw nummer NL004175701B56. Om alle betrokken partijen zo volledig en correct mogelijk te informeren, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt bedoeld met:

 • ‘Consument’, ‘klant’, ‘bonboscher’, ‘u’ en ‘je’: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en die beschikt over een bij bonbosch aangemaakt gebruikersaccount.
 • ‘Zakelijke Consument’, ‘klant’, ‘bonboscher’, ‘u’ en ‘je’: de natuurlijke persoon die beschikt over een bij bonbosch aangemaakt gebruikersaccount.
 • ‘bonbosch’, ‘Ondernemer’ ‘ik’, ‘mij’, ‘mijzelf’, ‘onze’ en ‘wij’: de eenmanszaak gevestigd in ’s-Hertogenbosch, onder Kamer van Koophandel onder nummer 86007920 en btw nummer NL004175701B56.
 • ‘Producten’: alle goederen die bonbosch via haar website verkoopt.
 • ‘Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) van koop, verkoop en levering die tussen een Consument en bonbosch tot stand komt of komen.
 • ‘Website’: het online verkoopkanaal van bonbosch – www.bonbosch.com – waar Consumenten Producten kunnen bestellen.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen bonbosch en Consument, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • ‘Algemene Voorwaarden’: de onderhavige Algemene Voorwaarden van bonbosch.

Artikel 3. Identiteit

bonbosch
’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 3867 3740
E-mailadres: hallo@bonbosch.nl
Instagram: @ditisbonbosch
Tiktok: bonbosch

KvK-nummer: 86007920
Btw-identificatienummer: NL004175701B56

Artikel 4. Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ondernemer en Consument.

2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.

3) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4) Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

5) Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5. Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als bonbosch gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
 3. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 5. Het aanbod is vrijblijvend en wisselend. bonbosch is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 6. Bestelling

6.1 Plaatsen van bestelling

 1. Als Consument kun je rechtstreeks via de Website Producten bestellen of in overleg via het zakelijke Whatsapp-account van bonbosch of via de Instagrampagina van bonbosch. Een bestelling mondeling plaatsen is mogelijk en is geldig wanneer de Consument hier een schriftelijke bevestiging ontvangt van de Ondernemer.

6.2 Afsluiten van de verkoopovereenkomst

 1. Voor de Niet-Gepersonaliseerde Producten wordt de verkoopovereenkomst gesloten zodra je je bestelling zoals aangegeven op de Website hebt bevestigd en betaald. bonbosch treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 2. Voor de Gepersonaliseerde Producten wordt de verkoopovereenkomst gesloten onder de voorwaarde dat de gepersonaliseerde content voldoet aan de Algemene Voorwaarden. Indien de Gepersonaliseerde Content die je wenst te bedrukken op de Gepersonaliseerde Producten niet voldoet aan deze bepalingen, zal ik je bestelling annuleren. Indien je bestelling is geannuleerd ontvang je hier een bericht over per e-mail, ben je het niet eens met de annulering kun je per e-mail reageren.
 3. Geen directe naleving van de Algemene Voorwaarden kan tot vertraging van leveringstermijnen leiden.
 4. Wanneer ik je bestelling bevestig ontvang je hier een bevestigingsmail over. In sommige gevallen kan dit een Whatsapp-bericht of bericht op Instagram zijn, zie Artikel 6.1 waarin je leest dat bestellen in overleg ook via Whatsapp of Instagram kan. Als artikelen van de bestelling volgens jou niet overeenstemmen met de door jou geplaatste bestelling dien je contact op te nemen bonbosch via hallo@bonbosch.nl, via het zakelijke Whatsapp-account van bonbosch of via de Instagrampagina van bonbosch.

6.3 Status van de bestelling bijhouden

 1. Nadat jouw bestelling bevestigd is (zie Artikel 6.2.4) en 1) je pakket is klaargemaakt, ingepakt en aangemeld voor een verzendlabel bij de pakketdienst of 2) je pakket is klaargemaakt, ingepakt en gepland is wanneer deze per fiets of ander vervoersmiddel door mij persoonlijk bij je wordt bezorgd , ontvang je een e-mail, Whatsapp- of Instagrambericht met 1) een track en trace code of 2) een inschatting van de levertijd van jouw bestelling op het opgegeven adres.
 2. Je kunt je bestelling uitsluitend wijzigen door contact op te nemen per e-mail, Whatsapp of Instagram zoals staat vermeld in de Artikel 6.2 van de voorwaarden. Wijzigingen dienen schriftelijk bevestigt te worden.

6.4 Gebruik van een promotiecode

 1. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing, wanneer je bestellingen met gebruik van een promotiecode op de Website plaatst.

Artikel 7. Producten

 • Algemene informatie Producten
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als bonbosch gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden bonbosch niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Per Product wordt een volledige toelichting geboden waarin informatie staat weergegeven over de ingrediënten, allergenen en kleur- en smaakstoffen.
 5. Om de kwaliteit van de Producten te waarborgen, raden we je aan om de Producten te bewaren bij een temperatuur van 15 tot 19 graden Celcius op een plek waar direct zonlicht niet op product kan schijnen en waar de luchtvochtigheid geen schade berokkent aan het product.

7.2 Niet-Gepersonaliseerde Producten

 1. De Niet-Gepersonaliseerde Producten worden per eenheid aangeboden zoals vermeldt op de website. Dit verschilt per product.

Artikel 8. Prijs

 1. De prijzen van alle Producten die via de Website worden aangeboden zijn inclusief btw (omzetbelasting).
 2. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het gewicht en/of de omvang van de bestelling. Tijdens het afronden van de bestelling word je geïnformeerd over de kosten.
 3. De gepubliceerde prijzen van alle Producten die op de website, Instagram of andere communicatiekanalen van bonbosch worden vermeld, zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. Wij behouden ons het recht om de prijzen van onze Producten op elk moment te wijzigen. De prijs die geldt op het moment dat je jouw bestelling plaatst en de betaling hebt voldaan is de prijs die van toepassing is.
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Artikel 9. Kortingscodes en waardebonnen

 1. Kortingscodes of waardebonnen zijn tenzij anders door ons gecommuniceerd eenmalig te gebruiken per klant en adres en bestelling.
 2. Bij vermoedens van misbruik zullen wij u eerst benaderen om onder meer de herkomst van de code te verifiëren en zullen wij het in behandeling nemen van uw bestelling uitstellen.
 3. Bij vermoeden van misbruik zijn wij gerechtigd kortingscodes ongeldig te verklaren.
 4. Wij hebben het recht kortingsacties voortijdig te beëindigen.

Artikel 10. Betaling

 1. De bestelling is pas afgerond als het volledige bedrag van de bestelling is betaald en ontvangen door bonbosch. Consumenten dienen vooruit te betalen.
 2. Indien de Consument de betaling heeft voldaan maar hiervan geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen binnen 48 uur na het voldaan, is de betaling niet ontvangen bij bonbosch. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om contact op te nemen met bonbosch. De Consument ontvangt in deze situatie zijn bestelling pas als de Ondernemer en de Consument het probleem hebben vastgesteld en de betaling van de Consument is ontvangen bij bonbosch.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan de Ondernemer te melden.
 4. Wij accepteren de volgende betaalwijzen: IDEAL.
 5. Om persoonlijke gegevens en/of bedrijfsgegevens en betaalgegevens te beschermen, treft bonbosch passende technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving.
 6. Voor Zakelijke klanten gelden bovenstaande Algemene Voorwaarden met hierop aanvullend:
  – Zakelijke klanten kunnen een factuur aanvragen die achteraf, maar binnen 14 dagen, in zijn volledigheid betaald dient te worden.
  – Indien de Zakelijke klant de factuur niet tijdig in zijn volledigheid betaald heeft, is de Ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11. Levering

 1. Alle Producten zijn doorgaans beperkt op voorraad en leverbaar. Indien dit niet het geval is, wordt dit op de Website aangegeven. Wanneer je een product hebt besteld dat niet op voorraad is, informeren wij je zo snel mogelijk per e-mail.
 2. Alle Producten zijn doorgaans leverbaar maar de door bonbosch opgegeven levertijden zijn indicatief. De Consument heeft geen recht op schadevergoeding bij enige overschrijding van de gestelde levertermijnen.
 3. bonbosch streeft ernaar om de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk en in principe binnen de gestelde levertijden uit te voeren.
 4. De Producten die je besteld hebt worden afgeleverd op het adres dat je tijdens het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven als afleveradres. Het afleveradres en het factuuradres kunnen verschillen. Wanneer je de gegevens wilt wijzigen dien je per e-mail, Whatsapp of Instagram contact op te nemen.
 5. De producten worden geleverd door partner(s) van bonbosch of door mijzelf. Zodra je Producten worden verzonden ontvang je bericht met een track en trace code om de bestelling te volgen. Producten die onderdeel zijn van dezelfde bestelling maar in verschillende pakketten verpakt zijn, zullen tegelijkertijd worden verzonden maar kunnen afzonderlijk van elkaar worden geleverd, dit is afhankelijk van de werkwijze van de transporteur.
 6. bonbosch behoudt zich ten alle tijden het recht voor om bestellingen te weigeren. De producten mogen op geen enkele wijze ingezet worden voor enig onwettig gebruik.

Artikel 12. Verplichtingen

 1. Wanneer je Producten besteld op de Website of per uitzondering via Whatsapp, Instagram of mondeling waarna schriftelijk bevestigd, verklaar en garandeer je dat je beschikkingsbevoegd bent om overeenkomsten aan te gaan.

Artikel 13. Verpakking

 1. De verpakkingen van de producten bevatten essentiële informatie ten aanzien van onder meer ingrediënten, voedingswijze en allergenen welke middels het scannen van de bijgeleverde QR-code in te zien zijn. De Consument is onder geen beding toegestaan om de verpakking van de producten te vervangen, te verwijderen, aan te passen of op welke manier dan ook onleesbaar te maken. Indien de Consument in strijd handelt met dit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden is de Consument aansprakelijk voor alle door bonbosch te lijden schade en vrijwaart de bonbosch voor alle aanspraken van derden in dit verband. Daarnaast zal de eventuele aansprakelijkheid van bonbosch ten opzichte van de Consument in een dergelijk geval geheel komen te vervallen. De verpakking wordt altijd zo duurzaam mogelijk gemaakt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De Consument is verplicht om bij aflevering van de producten na te gaan of de producten beantwoorden aan de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dient de Consument dit binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk kenbaar te maken aan bonbosch. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Consument geacht de producten te hebben aanvaard.
 2. Indien is aangetoond en erkend dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan bonbosch beslissen om de producten tegen retournering en na ontvangst daarvan te ontvangen door nieuwe producten of het gehele factuurbedrag terug te betalen aan de Consument.
 3. Indien product(en) niet aan de overeenkomsten beantwoorden, dient de Consument het product binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de levering aan bonbosch te retourneren. Een retourzending wordt uitsluitend geaccepteerd indien het product in originele verpakking, onbeschadigd is en deugdelijk is verpakt. Kosten voor het retourzendingen zijn voor rekening van de Consument. Indien geleverde producten aantoonbaar beschadigd geleverd zijn komen de kosten door retour zenden voor bonbosch.
 4. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade wordt uitgesloten – met uitzondering van het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden – door bonbosch.

Artikel 15. Beperking van aansprakelijkheid

 1. bonbosch is niet aansprakelijk voor spelfouten of andere fouten die je maakte bij de invoering van je Gepersonaliseerde Content op de Website, bijvoorbeeld wanneer je ervoor kiest om een kaartje door ons te laten schrijven.
 2. De afbeeldingen van de Producten op de Website dienen slechts ter illustratie. Wij kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleuren op je computer precies overeenstemt met die van de Producten. De Producten kunnen dus enigszins afwijken van de weergave op de Website.
 3. bonbosch is niet aansprakelijk voor ongemak of schade voortvloeiend uit het gebruik van internet, tenzij dit ongemak of de schade aan bonbosch verwijtbaar is.

Artikel 16. Bedenktijd en herroepingsrecht

16.1 Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

16.2 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van levering van de door de Consument geplaatste bestelling of een gedeelte hiervan, zendt de Consument het product terug, of overhandigt deze dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

16.3 Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze via e-mail. WhatsApp of Instagram mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt na overleg met de Consument waarin het verzoek wordt besproken alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

 1. Niets van de website, Instagram of andere communicatiemiddelen van bonbosch (waaronder begrepen de beelden, teksten, logo’s of grafisch materiaal) mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bonbosch.

Artikel 18. Overmacht

 1. Indien bonbosch door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Consument heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding. De Consument kan de overeenkomst niet ontbinden als er sprake is van overmacht.
 2. bonbosch heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst na 30 (dertig) dagen zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door de Consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat bonbosch gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 19. Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 20. Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen bonbosch en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bedankt voor het lezen van de Algemene voorwaarden van bonbosch. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van de Algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met mij op.

bonbosch
’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: 06 3867 3740
E-mailadres: hallo@bonbosch.nl
Instagram: @ditisbonbosch
KvK-nummer: 86007920
Btw-identificatienummer: NL004175701B56

Vanaf 18 mei ben je weer van harte welkom!

Ga naar de inhoud